Skrzynka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym

(Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z  późn. zm.) organy administracji zobowiązane są przyjmować wnioski i  podania opatrzone podpisem elektronicznym. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Ze strony Elektroniczna Skrzynka Podawcza można wysłać podpisany dokument. W celu złożenia wniosku do Komendy konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Komendy (7.30 – 15.30) do sekretariatu na następujących nosnikach danych:
– dyskietka 1,44 MB
– pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
– płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
3. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes;
4. Akceptowalne formaty załączników: doc, rtf, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip;
5. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumenty elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB;
6. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Podpisane elektronicznie dokumenty odbierane będą w godzinach pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach tj. od  poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Skip to content