Pożar

OGIEŃ – rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy telefonowa­nie. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w płomieniach.

Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powie­trzem może spowodować poparzenie płuc.

Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orien­tację człowieka i spowodować osłabienie czynności ru­chowych oraz ospałość,

NIE DOPUŚĆ DO POWSTANIA POŻARU!!!

– ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel),

– nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania,

– utrzymuj w stałej technicznej prawności instalację elek­tryczną, przedłużacze, kable, gniazdka, instalację gazową, przewody kominowe i wentylacyjne,

– nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć,

– nie umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek mi­krofalowych i innych urządzeń elektrycznych pobierają­cych dużą moc w pobliżu firan i innych łatwopalnych materiałów,

– nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec, papiero­sów) w pobliżu łatwopalnych materiałów,

– nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpo­wiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych po­mieszczeniach,

– popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku,

– zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę posługiwać się nim. Przestrzegaj terminów badania sprawności i ich legalizacji,

– zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze – dymu, które dwukrotnie zwiększają szansę przeżycia,

– naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon.

W CZASIE POWSTANIA POŻARU:

– zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich do­stępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,

– wezwij straż pożarną – tel. 998 lub 112,

– przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia. Czynności te wykonuj w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepo­trzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dlatego pro­wadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru kieruj się rozwagą w podejmowaniu decyzji,

– jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia, nie gaś urządzeń elektrycznych wodą mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne, nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy, gdy pożar i swąd dymu obudzi Cię ze snu zbadaj czy drzwi są ciepłe, jeśli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno jeśli jest to możliwe), jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc, jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się czymś nie palnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze dym i gorąco powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne, opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

PO POŻARZE:

– nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym, itp., dachy i stropy mogą być osłabione i wymagać naprawy,

– gdy potrzebujesz mieszkania, żywności lub straciłeś w pożarze osobiste przedmioty, zwróć się do gminy lub skontaktuj się z organizacjami wspomagającymi poszkodowanych,

– wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela,

– wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę i dym,

-jeśli posiadasz sejf lub masywną metalową skrzynię nie próbuj jej otwierać, może ona utrzymywać wysoką tem­peraturę przez wiele godzin. Jeśli otworzysz drzwi przed je wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wewnątrz sejfu może spowodować zapalenie się zawartości,

– jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest nie­bezpieczny i musisz opuścić dom:

     – poproś Policję, Straż Miejską o pilnowanie Twojego domu podczas nieobecności,

     – zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową,

– poinformuj przyjaciół, krewnych, agenta ubezpieczenio­wego, pracodawcę, szkołę, urząd pocztowy o miejscu twojego tymczasowego zakwaterowania.

Skip to content